Budsjett 2018 til ettersyn

Formannskapet har i møte 30. november 2017 vedtatt sitt forslag til budsjett og betalingssatser for 2018.

Lødingen kommune har som vanlig rullert økonomiplanen samtidig med behandlingen av årsbudsjettet.

 

Forslag til budsjett og betalingssatser for 2018 er lagt ut til offentlig ettersyn fram til det behandles av kommunestyret i møte 14. desember 2017.  Fullstendige budsjettdokumenter er utlagt på Rådhuset, fellestjenesten.  

 

Dette betyr at enhver kan fremme sine merknader til budsjett og betalingssatser.  Innkomne merknader legges fram for kommunestyret til behandling.   

 

Eventuelle merknader sendes: postmottak@lodingen.kommune.no

Budsjettforslaget 2018-2021