Kommunens oversikt over risikobildet (ROS) og beredskap

Kommunens oversikt over risikobildet (ROS) og beredskap.

Lødingen kommune har Beredskapsråd og  beredskapsleder og kriseteam.

Disse arbeider med å gjøre Lødingen til en trygg kommune.

Her er både kommunens politiske og administrative ledelse, lege og lensmann, psykiatri og brannvern med.

Om nødvendig er både Sivilforsvaret og Heimevernet forberedt på å bistå oss.

Hero Mottak for asylsøkere er underlagt strenger regler og har egne prosedyrer og et eget støtteapparat å bruke forebyggende og ved uhell.

Lødingen kommune har Risiko og sårbarhetsanalyse for

  • Smittevern
  • Brann og redning
  • Ras/flom/skred
  • Psykiatri

 

som beskriver risikobildet og sårbarhet (ROS) og hvem som gjør hva hvis uønskede hendelser oppstår.

Vi er klar over store uønskede hendelser som kan ramme Lødingensamfunnet og vi har stort fokus på å trygge innbyggerne. Vi kjenner Nasjonal helseberdskap, Nødetatenses samvirke ved pågående livstruende vold, direktoratet for samfunnssikkerhets krav og planer. Vi vet hvilke krav kommunen har til å ha løpende oversikt over kommunens  situasjon / trusselbilde.

Vesterålskommunene jobber i 2014 / 15 med «Tryggere Vesterålen» sammen med samfunnsinstanser som kan bistå oss når vi trenger dem.

Våre planer ligger ikke på internett, dette er et bevisst valgt.

Lødingen kommune ønsker å være en trygg kommune å bo og leve i. Et godt stykke Norge!

Ordfører og rådmann

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: