Forslag til reguleringsplan for hyttefelt Ørnhågen

Oppdatert av: Sissel Kvalø (02.nov.2016)

Vedlagt følger sakens dokumenter til offentlig ettersyn / høring i forb. med forslag til reguleringsplan for Ørnhågen hyttefelt ved Erikstad i Lødingen kommune.

Oversendelsebrevet er i første pdf-vedlegg.

Myndigheter og berørte parter.

Forslag til reguleringsplan for hyttefelt Ørnhågen, del av gnr.23, bnr. 11 i Lødingen kommune.Gnr 23, bnr 11 - reguleringsplan for hyttefelt

De underrettes herved om at Lødingen kommune i henhold til Plan- og bygningslovens §12-10, jfr. § 5-2 legger følgende ut til offentlig ettersyn:

Forslag til:
Detaljregulering med tilhørende bestemmelser for hyttefelt Ørnhågen, del av gnr.23, bnr.11, jfr. vedtak i planutvalg den 23.03.14, sak. 5/14.

Planforslagets formålet er:

Formål er å legge til rette for bygging av 6 hytter, veg, p-pl., høyspent og LNF.

Planområdet er vest for Erikstadøyan og begrenses av stripelet, oppbrutt plangrense.

Planforslaget legges ut følgende steder:
Lødingen Rådhus, Rådhusvegen 27, Lødingen.

Lødingen kommunes hjemmesiden: www.lodingen.kommune.no – selvbetjening – innsyn.

Lødingen kommune ønsker å innhente Deres uttalelse til planen med bestemmelser, og ber om en snarlig behandling med skriftlig uttalelse til:

Lødingen kommune, enhet utvikling
Pb. 83
8550 Lødingen

Eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no

Frist for å avgi uttalelse er satt til: 08. september 2014.

Videre saksbehandling vil skje umiddelbart etter fristens utløp

Vedlegg:

J 16 Beskrivelse av Ørnhågen hyttefelt
Oversendelsesbrev
Plankart Ørnhågen hyttefelt
Vedlegg 1.1
Vedlegg 1.2
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif