Fra 1. juli kan du bygge mer uten å søke

Oppdatert av: Fredrik Farkas (08.jun.2017)

- Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. juli 2015.

dibk_logo.png

Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest. Flere forenklinger er allerede gjennomført, og flere kommer. Det blir billigere å bygge, mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker.

Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. De nye forskriftene har vært på høring, og er nå vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft:

  • Det blir enklere å utføre flere byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke.
  • Forenklingene vil gi mindre byråkrati og omkamper.
  • Nye og kortere tidsfrister for kommunene som behandler byggesaker, slik at innbyggerne får behandlet sakene raskere.

- Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang, sier Sanner.

 

Statsråden minner om at det er viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor – enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett – før man setter i gang.

 

- Og det er alltid lurt å snakke med naboen på forhånd, sier Sanner.

 

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger regelverket:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong , åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

 

- Vi strammer også inn på tidsfrister i byggesakene og mulighet for omkamper. Det er fordi vi ønsker at innbyggere og næringsliv skal kunne gå raskt i gang med byggingen og at det skal bli mindre rom for omkamper der sakene allerede er avgjort, sier Sanner.

 

Den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt utgjør til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

 

- Dette er også en forenkling for kommunene, der ansatte kan bruke tiden på større prosjekter enn å vurdere om folk skal få bygge en terrasse eller en garasje. Kommunen kan også bidra mer med veiledning og råd, sier Sanner.

 


Lødingen Kommune ønsker å presisere følgende:

 

Det er viktig at du som bygger selv tar ansvaret for å avklare at byggetiltaket samsvarer med:

 

1: Arealplaner.

 2: Reglene/bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen.

3: Regler/bestemmelser vedrørende byggegrense/ avstand til eksisterende vann- og avløpsledninger, samt hensynet til øvrige ledninger og kabler i grunnen.

4: Reglene/bestemmelser i vegloven.

5: Reglene/bestemmelsene om kulturminner.

 

Kommunen har en tilsynsfunksjon i disse saker, og en nabo vil kunne henvende seg til bygningsmyndigheten, med en viss rett til å få vurdert anførsler med påstand om at vilkår for unntak fra søknadsplikt ikke er oppfylt.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: