Innsyn - detaljregulering for 1-10 skole

Oppdatert av: Fredrik Farkas (10.nov.2016)

Her finner du "Varsel om planoppstart", "Høring/offentlig ettersyn" og "Kunngjøring". Innsyn kan forespørres på telefon 76986600 eller epost: postmottak@lodingen.kommune.no

Varsel om utvidelse av områder i tidligere kunngjort oppstart av reguleringsarbeid for 1-10 skole i Lødingen.

 

I h.h.t. plan- og bygningslovens §12-8 varsler Lødingen kommune oppstart av «utvidet reguleringsområde» for detaljregulering for 1-10 skole i bebygd områder i h.h.t. vedlagt kart med utvidet plangrense.

Eksisterende skole-bebyggelse rives, Langbakken og deler av Skolevegen og Idrettsvegen bli berørt.

Planutvidelsen gjelder fortau langs sørsiden av Idrettsvegen, Ungdomskole-tomta, Hattenbakken, Langbakken med eksisterende boligbebyggelse, langbakkenvegen foreslås til gang- og sykkelveg med tillatt kjøring til eiendommene.

Tiltaket utløser ikke konsekvensutredning (KU) ut fra KU-forskriften.

Planområdet er på ca. 80 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for

riving av eksist. barneskole, adm.bygg og SFO-bygg, planlegge ny skole, samt planlegge trygg skoleveg. Det er naturlig å inkludere omkringliggende areal.

Formålet er i tråd med kommunedel planen.

Detaljreguleringen anses ikke å falle inn under kriteriene i plan- og bygningslovens

kapittel 4, og i forskrift om konsekvensutredning.

PlanID i kommunens register er 18512016001.

Formålet er i tråd med kommuneplanen, og reguleringen anses ikke å falle inn under

kriteriene i plan- og bygningslovens kapittel 4, Generelle utredningskrav.

 

Annonse legges ut på vår nettside www.lodingen.kommune.no og i Bladet Vesterålen. Kommentarer og innspill sendes til: Lødingen kommune, Pb.83, 8411 Lødingen eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no innen 26.10.2016.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.ingeniør: Erling Kvalø (76986621) eller Knut Ingebrigtsen (76986644)

 

Nedenfor kan du se kartutsnitt med planbegrensninger:

(klikk på bildet for å åpne større versjon i nytt vindu)

  kart.jpg

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif