Kommuneplan for Lødingen kommune.

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Plan og bygningsloven sier: Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien.

 

 

Lødingen kommunes planstrategi

Plan og bygningsloven sier at : Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Lødingen kommune har vedtatt følgende planstrategi:

I den kommunale «planstrategiverden» skal kommunestyret ta strategiske valg for utvikling av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides for å gjøre kommunens planlegging målrettet.

Lødingen kommune, kommuneplan 2009 – 2021 Samfunnsdelen sier noe om dette. Det er spesielt viktig å etablere en nær sammenheng mellom de langsiktige målene i kommuneplan og de mer handlingsorienterte planer. I denne sammenheng er det utarbeidet en «Kommunal planstrategi» med utgangspunkt i den vedtatte kommuneplan, samfunnsdelen.

Formålet med kommunens planstrategi er å klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere og/eller videreføre for å oppnå ønsket utvikling de kommende år.

Noe forenklet kan det sies at planstrategien handler om hva som skal gjøres, mens kommunens øvrige planlegging handler om hvordan det skal gjøres.

Her finner du Kommunal Planstrategi.

Planprogram for arealdelen

Vårt gamle, men dog gjeldende plankart. (se vedlegg arealplankart). Det vedlegget har 2 sider; skal den ene linkes til plankart og den andre siden får tittel Ledige boligtomter. ???

Plankart

Ledige boligtomter

Planprogram for rullering av kommuneplans arealdel Lødingen kommune 2015-2025

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Planutvalget selv utarbeider forslag til kommuneplanens samfunnsdel, visjon, hovedmål og satsingsfelt. Det avholdes møter for bred medvirkning i høringsperioden.

Visjon for Lødingen kommune  

LØDINGEN skal bestå som et friskt og levende lokalsamfunn og videreutvikles som et naturlig knutepunkt for Hålogalandsregionen
Presentas av Lødingen kommunes visjon, mål og delmål 2014/2015 - 20025  

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: