Kontrollutvalget

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (26.mai.2017)


Kontrollutvalget 2016 - 2017
wp_20160225_09_57_53_rich2450.jpg
Foto : Trond Viggo Nilssen, Elin Magnussen Iliev, Gunnar Lie Eide

                                                                                                                 
                              

Medlemmer Personlige varamedlemmer
Gunnar Lie Eide, leder Finn Eilif Madsen
Elin Magnussen Iliev, nestleder Sigbjørn Kristensen
Trond Viggo Nilssen Karin Ytterstad

 

Kontrollutvalgsmøtene er åpene fra 1. Juli 2013

 

Møteplan for 2017:

 

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan.  Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:
 - Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte
- Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende    bestemmelser og vedtak
- Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
- Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i  selskaper
- Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
- Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

 

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

 

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

 

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre.  Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på.  Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak.  Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

 

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, avdelingskontor Harstad

Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon: 770 26166/480 38383
Epost: tage@k-sek.no

 

Hovedkontor:
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 778 71066/951 04251
E-post: bjorn-harald@k-sek.no

 

Revisjon for Lødingen kommune utføres av KomRev NORD IKS, hovedkontor Harstad
Postadresse:  Postboks 823, 9488 Harstad
Telefon sentralbord: 770 41400
Telefon oppdragsansvarlig revisor: 770 41405/916 06059
E-post oppdragsansvarlig revisor: inge.johannessen@komrevnord.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: