Kunngjøring av planvedtak

Oppdatert av: Fredrik Farkas (25.sep.2015)

Lødingen kommune har i kommunestyre den 18.06.2015, sak KS-037/15 vedtatt følgende reguleringsplan: Detaljregulering – Ørnhågen hyttefelt C, Erikstad gnr. 23, bnr. 11.

Planen legger til rette for bebyggelse, faresone, teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruk, natur-, frilufts- og reindrifts-formål.

Evnt. krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre -3- år, jfr. Pbl §15-2 og §15-3. Vedtaket kan påklages etter pbl § 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltniiingslovens §28.

Evnt. klage stiles til: Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

 

Klikk her for vedlagt dokument

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif