Lagret 12.10.16

Oppdatert av: Fredrik Farkas (02.nov.2016)

Varslingsbrev

SJØVEGEN 50-54 og 62, LØDINGEN KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering

Iht. plan- og bygningsloven§ 12-8 gjøres det herved kjent at Bygg Engineering AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Sjøveien 50-54 og 62. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.
Planområdet ligger i Breivika nordvest for Lødingen hamn. Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse. Det viste planområdet er på cirka 19,3 daa og omfatter grunneiendommene med gnr./bnr. 28/41, 28/113, 28/1, 28/351, 36/3 og 28/439.

Hensikten med planarbeidet er å endre arealformål i sørlig del av planområdet for å legge til rette for etablering av forretning, samt oppdatering av de eldre reguleringsplanene i området med hensyn på bestemmelser og trafikkløsninger.
Planområdet inngår i to eldre reguleringsplaner; reguleringsplan for fergeleie i Breivika, Lødingen (vedtatt 1977), hvor tiltaksområdet er avsatt til industri/lager og vegformål, og reguleringsplan for serviceområde i Breivika (vedtatt 1980), hvor nordlige deler av området ble omregulert til forretning/kontor/bensinstasjon.

Over: Reguleringsplan for fergeleie i Breivika (1977)

I forhold til gjeldende reguleringsplan innebærer tiltaket omregulering fra industri/lager til forretning, økt utnyttelsesgrad og endret atkomst og trafikkløsning fra fv.693/Sjøvegen. På sør- og vestsiden av Sjøveien skal det vurderes etablert gang-/sykkelvei. Planområdet ønskes utbygd med byggehøyde 10 meter fra gjennomsnittlig planert terreng og hvor maksimalt tillatt bruksareal forretning innenfor området ikke får overstige et bruksareal (BRA) på 3.000 m2.

Lødingen kommunen har vurdert at det planlagte tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Tiltaket gir ingen vesentlige virkninger for miljø og samfunn i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredning.
Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider og i Bladet Vesterålen.
Eventuelle merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: goran.antonsen@norconsult.com, telefon 75 40 45 72 innen tidsfristens utløp 31.08.16.

 

Offentlig ettersyn:

Mortenlaks AS - Søknad om ny lokalitet Lille Djupfest - Lødingen kommune - Til orientering


Viser til vedlagte søknad fra Mortenlaks AS datert 9.9.2015 om klarering av ny lokalitet Lille Djupfest for 1560 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) laks, ørret og regnbueørret i Lødingen kommune

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og søknaden anses som komplett.

Nordland fylkeskommune har vurdert søknaden opp mot kriteriene i Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover §3. Vi finner på dette tidspunkt ikke at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn som det ikke er gjort godt nok rede for, jf. Vedlegg III i forskriften. Dersom berørte myndigheter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker sammen med en konkretisering av hvilke forhold som bør belyses nærmere.

Søknaden er sendt til Lødingen kommune for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Når kommunen har behandlet søknaden vil uttalelsen og evt innkomne merknader ettersendes sektoretater sammen med en anmodning om å starte behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Karlsen
Rådgiver

 

 

Hovedmottakere:
Fiskeridirektoratet Region Nordland
Postboks 185 Sentrum
5804
BERGEN

Fylkesmannen i Nordland
Statens hus Moloveien 10
8002
BODØ

Kystverket Nordland
Postboks 1502
6025
ÅLESUND

Mattilsynet, avdeling Salten
Felles postmottak
2381
BRUMUNDDAL

 

Kopi til:
Mortenlaks AS
Erikstad
8410
LØDINGEN

Vedlegg: DokID
Søknadsskjema ny lokalitet Lille Djupvik Mortenlaks AS.PDF 592140
Strømmålinger Lille Djupfest.pdf 592142
Kart 1 sjøkart Lille Djupfest.pdf 592144
Kart 2 grunnkart Lille Djupfest.pdf 592145
Kart 3 dypdedata Lille Djupfest.pdf 592146
Kart 4 utsnitt fra arealplan til Lødingen kommune.pdf 592147
Kart 5 Anleggsskisse Lille Djupfest NB må skrives ut i A0-fo....pdf 592148
Kart 6 undervannstopografi Lille Djupfest.pdf 592149
Kart 7 undervannstopografi Lille Djupfest.pdf 592150
Beredskapsplan rømming.pdf 592151
Beredskapsplan sykdom.pdf 592152
Alarmplan HMS.PDF 592153
Alarmplan sykdom og rømming.pdf 592154
Beskrivelse av IK-system.pdf 592155
B-undersøkelse Lille Djupfest.pdf 592156
Rapport CTD Lille Djupfest.pdf 592157
Innhold kartvedlegg.pdf 592143


 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif