Miljøterapeut B&U

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (10.apr.2017)

Miljøterapeut for barn, unge og familier.

Informasjon i forbindelse med etablering av miljøterapeuttjeneste i Lødingen oppvekst.

Høsten 2012 Startet Lødingen kommune, enhet for oppvekst, opp et prosjekt «Vårres unga- Vårt ansvar», som skal bidra til at kommunens tilbud til befolkningen skal inneha kunnskap og kompetanse i tråd med barn, ungdommen og familiens behov. Prosjektet har et spesielt fokus på å styrke barneperspektivet i utviklingen av tjenester til barn og unge, samt å bidra til kompetent kommunalt utviklingsarbeid med henblikk på å sikre at barn og unge deltar i samfunnsutviklingen. Det er viktig at hvert barn med sin familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester, hvor hovedmålene i prosjektet er: «Bedre og mer samordnede tjenester til barn og unge, samt å forebygge problemer og sikre god helse også i et langsiktig perspektiv».

I forbindelse med prosjektet er det etablert en egen Miljøterapeut for barn og unge i kommunen, hvor målet er å komme tidlig inn med god og riktig hjelp, også til fordeling av ansvar slik at barn/unge med familie får riktig hjelp til riktig tid.

 

Lødingen skal være et godt sted å være-  og å lære, for barn. Miljøterapeuten skal i samarbeid med barnet/ungdommen,
foreldre, barnehage og skole arbeide for et godt psykososialt miljø, og har særskilt kompetanse til å sette barns
beste i fokus basert på vurdering av barnets totale livssituasjon, og ved styrking av foreldrerollen.

Tidlig innsats er sentralt for prosjektets prioriteringer der miljøterapeutens arbeid skal fremme tidlig innsats,
både for å forebygge problemer og for å endre allerede oppstått problemutvikling. Med tidlig innsats menes både innsats rettet mot de yngste,
og innsats tidlig i utviklingen av barnets problemer uansett alder. Målet for miljøterapeuten er å bidra til å fremme gode oppvekstvilkår
for det enkelte barn/ungdommen, og omhandler særlig forebyggende, omsorgsgivende og behandlende arbeid.

«Miljøterapi er et arbeid som handler om å legge til rette eller organisere slik at forandring og positiv utvikling blir mulig.
Det betinger en særlig organisering for å få den miljøterapeutiske oppgaven løst i det at miljøterapi ikke er en spesiell metode i seg selv,
men en organisering eller tilrettelegging for kunne gjøre det mulig med positiv utvikling og forandring hos barnet.»

 

Miljøterapeut i barnehage og skole:

Miljøterapeutens arbeid i barnehage og skole vil legge vekt på å øke barnets opplevelse av tilhørighet og mestring, og videre å arbeide med endring av risikofaktorer, - og å redusere effekten av risikofaktorer som barnet lever med. (En risikofaktor er enhver faktor som innvirker på barnet negativt.) Pedagogisk og miljøterapeutisk tilrettelegging for læring og utvikling i barnehage og skole har som vesentlig mål å få barn i positiv utviklingsposisjon, der arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med barnet/ungdommen, foreldre, barnehage, skole og andre betydningsfulle personer i barnets nettverk – både privat og offentlig.

                        

Alle enheter innen oppvekst, helse, barnevern og NAV i kommunen, kan hjelpe dere med å sende henvisning til Miljøterapeuten,
eller du som barn, ungdom eller forelder kan ta kontakt med ham direkte på telefonnummer under.

Miljøterapeut for barn og unge Øystein Olderli-Fagerbakk kan nås på tlf. 90 70 32 39.

E-post: oystein.olderli-fagerbakk@lodingen.kommune.no

Barn eller foreldre kan også komme innom på kontoret for en uformell prat i trygge omgivelser.
Kontoret er i Lødingen barneskole.

Dette er et frivillig tilbud til de personer som ønsker veiledning/ støtte.

 

Skjemaer:

Rutiner ved henvisning til Miljøterapeut

Henvisning til miljøterpeut for barn og unge

Samtykke i opphevelse av taushetsplikt

NB! Miljøterapeut for barn og unge er: Øystein Olderli- Fagerbakk. Han kan kontaktes på telefon: 907 03 239, postboks 83, 8410 Lødingen eller e-post: oystein.olderli-fagerbakk@lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif