Ordførerens side

Oppdatert av: Tor vidar Berg (30.mar.2010)

Siste innlegg: Ordførerens betraktninger for 2016

Ordfører i Lødingen Kommune er i perioden 2015 - 2019, Atle Andersen, AP.

p1310654.jpg

Atle Andersen

 

Representant for Arbeiderpartiet
Telefon: 76 98 66 01

Mobil: 900 44 405
e-post: ordforer@lodingen.kommune.no


 

Ordførerens betraktninger for 2016.

Nå har jeg hatt drøye 2 måneder i ordførerstolen, og vi har vært gjennom det viktigste kommunestyremøtet (10. desember) hvor budsjettet for 2016 ble behandlet. Takk til administrasjonen for et godt gjennomarbeidet budsjettforslag. Jeg vil si litt om utsiktene for neste år.

Den løpende virksomheten og driften av kommunen inneholder flere nye satsninger;

  • vi får på plass en kulturkoordinator i 50 % stilling, og skal også se på muligheten for å få til et utvidet kulturskoletilbud. Det opprettes et kulturfond på 50 000 kr. som lag og foreninger kan søke støtte fra. En betydelig styrking av kulturtilbudet i Lødingen!
  • Bassengprisene for barn er redusert fra 40 til 20 kr, og det blir ingen økning i badeprisene i Vestbygd. Ordningen med gratis halleie videreføres.
  • Arbeidet med trafikksikkerhetsplan for kommunen er allerede startet opp, slik at vi kan komme i posisjon til å søke om midler fra Nordland fylkeskommune i 2016 for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak.
  • Eiendomsforvalter er under tilsetting, og vil snarest mulig utarbeide vedlikeholdsplan for bygg.
  • Administrasjonen er også i gang med å se på Hamndalsprosjektet.

På investeringssiden er det utvilsomt bygging av ny 1 – 10 skole som representerer det største løftet. Med en forventet prislapp på 100 mill. kr. utgjør dette den største satsingen i Lødingen på mange tiår. Prosjektet ble introdusert i 2012, og utredningsarbeidet har pågått for fullt siden høsten 2014. I et skoleperspektiv frem mot 2030-2040 har det vært stor oppslutning om å satse på nybygg, fremfor å sette i gang kostnadskrevende oppgraderinger på dagens skoler, som tross alt er over 50-60 år gamle, umoderne og energikrevende. Bygget vil også inneholde ny kino, samt teater-sal/ «storstue». Jeg er glad for at kommunestyret enstemmig ga tilslutning til prosjektet. Ny skole kan, optimistisk sett, stå klar til skolestart i august 2017. Jeg vil prøve å få til en bredere presentasjon av prosjektet utpå nyåret. Og da tror vi at ny barnehage og ny skole vil gjøre Lødingen mere attraktiv som bo- og oppvekstkommune.

Videre bygges det en ny sykehjemfløy med 8 plasser, og 3 omsorgsboliger. Et prosjekt til 37 mill. kr. som forventes ferdig høsten 2016, og som vil erstatte plassene på gamle Soltun. Et bedre tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen.

Kommunen har også besluttet å kjøpe det videregående skolebygget fra Fylkeskommunen. Etter vurdering av ulike alternativer for å dekke behovene for lokaler til voksenopplæringa, har man landet på denne løsningen. Ordføreren har fått fullmakt til å forhandle med fylket om kjøpesummen.

Ut over dette nevnes investeringer på et par mill. til oppgradering av kommunale veger, et par mill. til gjennomgang og oppgradering av gatelysene (krav om installering av energimålere), samt betydelige oppgraderinger på vannverkssiden både i Vestbygda og i Lødingen. Kommunestyret har også satt søkelys på utbedring av taket på Vestbygd kirke.

Lødingen Havn KF har fått klarsignal for å gå i gang med reguleringsplan for Fiskøya, ut fra positive signaler i forbindelse med eventuell ny regional gods-/containerbåt mellom Bodø og Tromsø koplet mot Nordlandsbanen.

Så følger vi spent med på utviklingen i antall innbyggere i Lødingen. Nedgangen i 2014 var på hele 88 personer, og medførte betydelige reduksjoner i rammetilskuddene fra staten. Hittil i år (pr. 31. september) har det vært en oppgang på 5 personer. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi pr. 1. januar 2015 hadde totalt ca 280 innbyggere i Lødingen med innvandrerbakgrunn. Herav utgjør arbeidsinnvandring fra Europa og/eller inngiftede fra andre deler av verden ca 150-160 personer, mens resten er flyktninger som enten er bosatt i Lødingen (ca. 70), eller som venter på å bli bosatt i annen kommune. Dette er viktige ressurser i lokalsamfunnet vårt, og som samtidig også utgjør et viktig inntektsgrunnlag for Lødingen.

Det blir også spennende å se hvilke signaler regjeringen kommer til å sende ut i forbindelse med nytt inntektssystem for kommunene, og hvordan dette kan påvirke kommunereformprosessen.

Totalt sett ser vi frem til 2016 som et år med mange spennende utviklingstrekk og nye muligheter for kommunen vår, og jeg kommer til å legge ut informasjon på denne siden om aktuelle saker som skjer fremover i Lødingen.

Jeg benytter også anledningen til å ønske alle en God Jul og et Godt Nyttår.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: