Planprogram Lødingen havn Fiskøya

Oppdatert av: Trond Blengsli (17.aug.2016)

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FISKØYA I LØDINGEN KOMMUNE

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av områderegulering med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av planprogram for industri- og havneområdet på Fiskøya i Lødingen kommune. Fiskeøya ligger i Tjeldsunet, ca. 1 mil nord for Lødingen sentrum.

Formålet er å regulere areal blant annet til industri og havneområde. Planforslaget innebærer en regulering industriområde på mer 15 daa. Planområdet er dermed konsekvensutredningspliktig iht. forskrift om konsekvensutredning § 2. Aktuelle tema for utredning er kulturminner og kulturmiljø, reindrift og samisk natur og kulturgrunnlag, naturmangfold.