Psykisk helsevern

Oppdatert av: Tor Berg (25.jun.2017)

Lødingen kommune har flere hjelpetilbud til barn, ungdom og voksne som har psykiske plager eller lidelser. Du kan kontakte de ulike stedene for å få råd/ veiledning eller be om konkret hjelp. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene kommunen har. Vi har også lagt ut henvisninger til tilbud i regi av andre enn kommunen, samt linker til nettsteder der du kan finne mer informasjon om psykisk helse.

Tjenester for barn og unge og deres familie.

Kommunen har flere tilbud til barn /unge under 18 år og deres familier/pårørende. Her finner du oversikt over tjenestene, og mer informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

 

Tjenester for voksne

Kommunen  har en rekke tjenester for personer over 18 år med psykiske problemer/ i psykisk krise. Her finner du oversikt over aktuelle tjenester for voksne, og mer informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Akutthjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til  og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt. I tillegg finnes følgende tilbud til personer som er i psykisk krise. Mer informasjon.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er en viktig arena for å skape trygghet , for å oppdage barn og ungdom som trenger hjelp, og for å forebygge mer alvorlige psykiske problemer.

 

Fastlege

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester , både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Dette omfatter også akutte tilfeller.

Barnevernet.

Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge , som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig.

 

Familievernet ( Familierådgiving)

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier- unge og eldre

Pedagogisk Psykologisk tjeneste( PPT)

Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP- tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.

Barne- og ungdomspoliklinikk for psykisk helse (BUP )

BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesøster, pedagogisk –psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet.

 Individuell plan.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan. I planen skal det blant annet være en oversikt over hvilke tiltak du kan forvente å få, hvem som kan gi dem, og til hvilken tid. Dette gjelder alle typer tiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole.

 NAV og jobb

Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb , enten deltid eller heltid , kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake.

Hjelpetelefon og WEB

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og nettsteder for både barn/ unge og voksne og pårørende.

 Mental Helses hjelpetelefon:  810 30 030

Noen ganger blir utfordringene for store og noen ganger kan det føles vanskelig å komme videre. Kanskje trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til å lytte, og som kan gi deg råd og informasjon?

Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud-365-dager i året. Du kan også ta kontakt gjennom nettsidene:www.sidetmedord.no

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: