Sjøvegen 50-54 og 62, Lødingen kommune

Oppdatert av: Trond Blengsli (21.jul.2016)

Sjøvegen 50-54 og 62, Lødingen kommune Oppstart av arbeid med detaljregulering

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Bygg Engineering AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Sjøveien 50-54 og 62. Norconsult AS er innleid
til å forestå planarbeidet.
Planområdet ligger i Breivika nordvest for Lødingen hamn. Planavgrensningen er vist med stiplet linje på etterfølgende kartskisse. Det viste planområdet er på cirka 19,3 daa og omfatter
grunneiendommene med gnr./bnr. 28/41, 28/113, 28/1, 28/351, 36/3 og 28/439.

Hensikten med planen er endre arealformål i sørlig del av planområdet for å legge til rette for etablering av forretning, samt oppdatering av de eldre reguleringsplanene i området med hensyn
på bestemmelser og trafikkløsninger.
Lødingen kommunen har vurdert at det planlagte tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Gøran Antonsen på telefon 75 40 45 72.
Oppstartsmeldingen er også tilgjengelig på Lødingen kommunes hjemmeside: www.lødingen.kommune.no/innsyn
Eventuelle merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til:
v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø,
e-post: goran.antonsen@norconsult.com
tlf. 75 40 45 72, innen tidsfristens utløp 31.08.16.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif