Sykehjemstjenesten

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (25.jun.2017)

Lødingen sykehjem
 

Innhold:

 

 

Besøksadresse:   Idrettsveien 1 a
Post til beboere sendes til:  
Navn på beboer,  Idrettsveien 1 a, 8410 Lødingen


Faktura kan mottas på epost: fakturamottak@lodingen.kommune.no

Avdelingsleder tlf:  99125420

Vakthavende sykepleier tlf: 99388655                           

Målsetting:  

Ved Lødingen Sykehjem skal trygghet, trivsel og verdighet for beboere, ansatte og pårørende stå i sentrum. Alle skal behandles med respekt og omtanke.


Innleggelse:

Alle innleggelser går via tildelingssteamet i Lødingen Kommune. Søknader finnes på Lødingen Kommunes hjemmesider eller ved henvendelse til institusjonen.


Informasjon ved  Lødingen sykehjem

Lødingen sykehjem eies og drives av Lødingen Kommune. Sykehjemmet skal gi brukerne mulighet til varig bomiljø, gjenopptrening, korttidsopphold, avlastning og pleie ved alvorlig sykdom og død. Det er per i dag februar 2017 plass til 32 beboere, alle på enkeltrom med dusj/toalett. Fire av plassene er korttidsplasser, der det i perioder kan bli brukt som dobbeltrom.

Våren 2017, blir den nye sykehjems-fløyen tatt i bruk, i første omgang med 4 enkeltrom. Det er uttak for telefon og TV på alle rom. Installasjon av fasttelefon må beboeren dekke selv.

Vi har inndelt sykehjemmet i 4 poster, en post er skjermet for demente beboere, to er langtidsposter og den siste er korttidsposten, der vi har en del som kommer direkte fra sykehuset, i tillegg til noen langtidsplasser.                                                                                   

Beboerne må påregne og bli flyttet mellom postene, alt etter omsorgsbehov og hvor vi best kan tilrettelegge.

Beboerne får tilbud om fysioterapi, tannlegetjenester og legetilsyn. Legen har faste dager på sykehjemmet, der beboeren blir tilsett alt etter behov. Pårørende kan her avtale møte med legen ang aktuelle problemstillinger. Fysioterapeut har vi kun 1 dag pr. uke, dette jobber vi med å øke.               

I tillegg er det eget rom fotpleie og frisør. Dette er ekstra tjenester som beboeren må dekke selv.

Lødingen Sykehjem har eget kjøkken med kantine og eget vaskeri.

<til toppen>

Personalet

Hver post har fast personalet knyttet til seg, i tillegg er det noen som jobber på flere poster. Du vil møte sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Vi har også en del ufaglærte assistenter som jobber sammen med det faglærte personalet. 

Hvert rom skal ha sin faste primærkontakt, han/hun skal følge opp beboeren og være en kontaktperson mellom beboer, sykehjem og pårørende. Det kan bl.a være praktiske saker som skal ordnes ang penger/ innkjøp av klær/ frisør mm.

Når det gjelder utveksling av informasjon om beboerne så må vi forholde oss til den som er oppført som nærmeste pårørende, hvis ikke annet er avtalt. Den nærmeste pårørende må selv videreformidle til andre pårørende.

Alt av personale som jobber ved sykehjemmet er underlagt taushetsplikt.

<til toppen>

Hva kan du ta med ved innleggelse:

 

I tillegg til det du får bruk av tøy og sko, må du gjerne ta med en del personlige ting. Har du en god stol, bilder, radio eller annet du gjerne vil ha med deg, prøver vi å ordne plass så langt mulig. Men vi ber om forståelse for at det skal være plass til evt hjelpemidler som beboeren trenger og at personalet får gjort jobben sin. Tepper er ikke tillatt pga fare for fall og av hygieniske årsaker.
Husk å ta med toalettsaker og medisiner som du bruker. Sykehjemmet holder såpe, shampo, tannkrem etc. Men ønsker du andre typer/merker må du kjøpe dette selv.

 

Når det gjelder kontanter som blir tatt med inn til innleggelse, så vil vi anmode om at det blir registrert og oppbevart innlåst av personalet. Vi anbefaler ikke at det oppbevares store summer på rommene, da vi ikke kan ta ansvar for dette. Dette gjelder også andre verdisaker, som oppbevares på rommet på eget ansvar.

<til toppen>

Klær:


Privattøy blir vasket på institusjonens vaskeri, hvis annet ikke er avtalt med pårørende.
Eiendeler og tøy må være godt merket før innleggelse. Bruk merkepenn eller tøymerker av tekstil til å sy fast. Merkingen må være kokeekte.

 

Medisiner:

 

Sykehjemmet er ansvarlig for all medisinering når du har fått tildelt en kort- eller langtidsplass. Det er viktig at beboeren ikke har egen beholdning på rommet, da dette kan gi fare for feilmedisinering.

Hvis du får tildelt en avlastningsplass er du derimot ansvarlig får og ta med det du trenger av medisiner selv.

Når det gjelder vaksiner anbefalt av helsemyndighetene, eks influensavaksine, så organiserer sykehjemmet dette.
<til toppen>

Døgnrytme ved Lødingen sykehjem:


0730 - 0800   Vakt-skifte
0800 - 1030   Morgenstell og frokost
1030 - 1300   Formiddagsaktiviteter
1300              Middag
1400 -1500   Beboerne hviler
1500             Vakt-skifte
1600             Kaffe

1900             Kveldsmat
2000 - 2200  Kveldsstell
2200             Vakt-skifte
 

Det kan også gjøres andre individuelle vurderinger ut fra beboernes ønsker og behov.

<til toppen>

Fødselsdager:

 

Når du ferier fødselsdag kan du arrangere mindre selskaper etter avtale med avdelingen.

Vi har dekketøy til kaffeservering som vi låner ut.

«Grønnstua» er litt mer privat og kan lånes til slike formål.

<til toppen>

Besøk:

 

Lødingen sykehjem skal være mest mulig lik et vanlig hjem, derfor kan beboere selv bestemme når de vil ha besøk. Imidlertid må pårørende kanskje hjelpe «sin» beboer opp dersom det er et travelt tidspunkt og utenom den vanlige rytmen for vedkommende.

Vi vil også be om forståelse for at det blir vist hensyn under fellesmåltider, og at man da trekker bort fra stua.

Hvis man er mange på besøk samtidig, kan man bruke andre fellesarealer, som hallen og «grønnstua» i tillegg til beboerens eget rom.

Personalet vil gjøre sitt beste for å være fleksibel, men ber om forståelse innenfor de rammer de jobber under.

<til toppen>

LØDINGEN SYKEHJEM har en aktiv støtteforening som har som formål å skape trivsel for beboerne. De arrangerer hyggesamvær for beboere og pårørende og samler inn penger til trivselstiltak.

Vi har og tilbud om besøksvenner via Røde-Kors og Demensforeningen, som kommer for å ta beboere som ønsker ut på tur.

Hver torsdag har vi fast besøk av en spesialtrenet besøkshund, noe beboerne setter stor pris på.

To ganger per mnd arrangeres andakt/sangandakt i hallen som alle kan være med på.

 

I tillegg har vi en Brukerforening som består av representanter fra kommunen i tillegg til pårørende. Der avholdes det faste møter i løpet av året, og her kan det meldes inn saker som angår beboerne.

<til toppen>

Hva koster det å bo på et sykehjem:

 

En korttidsplass koster 155,- pr døgn. Dette beløpet endres årlig.

Når et korttidsopphold har vart over 60 døgn blir det fakturert som langtidsopphold.

 

Blir du innvilget langtidsplass, er den første måneden betalingsfri. Deretter blir du trukket for 75 % av din inntekt som samsvarer med 1 G, det er grunnbeløpet i Folketrygden,  for 2016 var det 91.740 pr år eller 7715 pr.mnd. Grunnbeløpet endres hvert år 1.mai.

All inntekt/pensjon over dette trekkes 85 %.

Beboeren skal sikres ei minimumsinntekt på 25 % av 1G, pr.2016  kr:1.928,75,- pr mnd.

 

Et avlastningsopphold er gratis, men beboeren må selv ha med alt av medikamenter og annet ekstrautstyr, pleieartikler, bleier etc som hun/han trenger under oppholdet.  Transport til og fra sykehjemmet må dekkes av beboer.

<til toppen>                     

 

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: