Demensomsorg/Demensteam

Ved mistanke om demens får du tilbud om utredning hos fastlegen eller spesialisthelsetjenesten i samarbeid med demensteamet i kommunen.

Personer med demensdiagnose får oppfølging og evaluering av tjenestetilbudet

på bakgrunn av endringer av funksjonsnivå i dagliglivet.

Personen med demens og pårørende skal møte helsepersonell med god kompetanse på demens. For å ivareta brukermedvirkning skal helsepersonell tilrettelegge for samarbeid med personen og nære pårørende. Personer med demens og deres pårørende skal oppleve at tjenestene er organisert slik at det sikres trygghet og kontinuitet. Helsepersonell skal gi god

og lettfattelig informasjon, og sikre seg at informasjonen er forstått. Helsepersonell skal også

legge til rette for at pasienten selv kan samtykke til nødvendig helsehjelp, og hvis ikke vurdere pasientens evne til å forstå situasjonen (vurdere samtykkekompetanse).

Hva gjør demensteamet?

                       -Utredning/kartlegging, anbefaling av tiltak, veiledning, undervisning, bla pårørendeskolen, henvisning til lege,samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell og                         koordinering av tiltak innen demensomsorgen

                        -Er med i ”Demensnettverk Vesterålen”, drevet av Kløveråsen

 

Demensteamet i Lødingen består av:

Evy Synnøve Hanssen hjelpepleier Lødingen sykehjem
Inger Perly Andersen hjelpepleier avdeling tilrettelagt for personer med demens sykdom
Dan K. Johansen sykepleier Lødingen Sykehjem
Lise S. Martinussen vernepleier avdeling tilrettelagt for personer med demens sykdom
Solveig S. Hanssen vernepleier/koordinator demens Lødingen kommune

             

Kontakttelefon demens:                    90 36 10 80

Demenskoordinator (onsdager):        76 98 67 11

E-mail:                                               solveig.hanssen@lodingen.kommune.no