Eiendomsskatt

KS- 113/17 Vedtak:
Lødingen kommune innfører eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom fra 2018 og på alle lovlige skatteobjekt i hele kommunen fra 2019 med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.
 

Takseringsretningslinjer
Hovedregelen for taksering framgår av eiendomsskattelovens §8 A-2 1. ledd: «Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal”.

Dette betyr at eiendomsskatteverdien skal settes til omsetningsverdi. Erfaringer viser at i realiteten fastsetter mange kommuner eiendomskatteverdien lavere enn omsetningsverdi ved å bruke en sikkerhetsmargin for å sikre at takstene ikke overstiger omsetningsverdien. Eiendomsskatten skal fastsettes ut fra tilstanden 1. januar i skatteåret.

Kommunestyret oppnevner en nemnd (sakkyndig takstnemnd) som skal fastsette takstene. Kommunestyret skal vedta eiendomsskattevedtekter som inneholder saksbehandlingsregler, men har ingen rolle i fastsetting av takstene.

Rådmannen vil komme tilbake om valg av takseringsnemnd, klagenemnd og eiendomsskattevedtekter.

Skattesats
Skattesatsen vil være mellom 2 og 7 promille av skattetakst. Ved innføring kan ikke satsen settes høyere enn 2 promille og ikke økes mer enn 2 promille pr år. Kommunestyret kan sette ned satsen med mer eller mindre enn 2 promille.
I henhold til eiendomsskattelovens § 12 kan kommunene velge å bruke differensierte skattesatser. Bestemmelsen innebærer at for bolig- og fritidseiendommer kan kommunene
fastsette en skattesats som avviker fra den generelle skattesatsen. Det kan altså fastsettes én skattesats for boliger og fritidseiendommer, og en annen sats for andre eiendommer, dvs. all ubebygd grunn, verk og bruk, og annen næringseiendom. Det er ikke adgang å fastsette forskjellig sats for henholdsvis boliger og fritidseiendommer.