Bålbrenning

Generelt forbud med bruk av åpen ild.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Åpne artikkel for mer info.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller benytte engangsgriller og bålpanner i skog og mark.

Forbudet er hjemlet i forskrift om brannforebygging §3

  

Sankthansbål:

Kommunen, ved brannsjefen kan gi dispensasjon fra forskrift.

Dispensasjon må søkes om i god tid.

 

Det er viktig å påpeke at det ikke er tillatt å brenne søppel, bygningsavfall, plast og oljeprodukter o.l.

Forbudet er hjemlet i Forurensningslovens §§ 7,28 og 32