Detaljregulering for Hjertholmen

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Hjertholmen i Lødingen kommune. Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 28/1, 4, 173, 191, 375, 376, 377, 397 og 414. 
Frist 12 juni 2021.

Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for etablering av et rorbuanlegg  på nordsiden av Hjertholmen, vurdere utstrekning av eksisterende campingplass opp mot framtidig arealbehov og bruk av området for øvrig, legge til rett for myke trafikanter til og fra området, samt sikre areal for framtidig VA-håndtering i strandsonen ved Strandvegen. Det er tenkt totalt 12 rorbuer som tilrettelegges for utleie.

Rambøll bistår prosjekteier Lødingen havn KF med reguleringsprosessen. Det meste av planområdet inngår i reguleringsplaner og planarbeidet vil innebære endring/justering av disse for å legge til rette for nevnte tiltak. Kommunen har vurdert at planforslaget utløser krav til konsekvensutredning uten planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10. 

Planen omfatter ca. 108 daa. Planavgrensning vises på bildet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid).

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Erik Ditlefsen, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller erik.ditlefsen@ramboll.no innen 12.06.2021.

Oppstartsreferat detaljregulering for Hjertholmen (PDF, 204 kB)

Vurdering om konsekvensutreding for Hjertholmen (PDF, 87 kB)

 

Klikk for stort bilde