Detaljregulering for Lødingen hamn, planID 2018004

Reguleringsplanen utarbeides av Lødingen kommune som en del av stedsutviklingsprosjektet i Lødingen sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlig tilgjengelige områder, traseer og møteplasser i området Lødingen Hamn.

Klikk for stort bilde  Planoppstart ble varslet september 2018.

Planavgrensning vises på bildet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid).