Infoskriv om listeforslagene til kommunestyrevalget

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er 1. april 2019, kl. 12.00.

Listeforslag med vedlegg sendes:

Lødingen kommune v/valgstyret

Postboks 83,

8411 LØDINGEN

Eller leveres til Fellestjenesten på Lødingen rådhus.

Informasjon om listeforslagene:
 • Minimum 7 kandidater (vallovens § 6-2 annet ledd)
 • Maksimalt 23 kandidater (like mange kandidater som det skal velges representanter med et tillegg på inntil 6 andre kandidatnavn, dvs. av 17 + 6)
 • Stemmetillegg – inntil 4 kandidater
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under «reglene om forenklet behandling», må det samles ubb et visst antall underskrifter på listeforlaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig.  Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen

Listeforlagene skal inneholde:

 • Hvilket valg listen gjelder (kommunestyrevalget 2019)
 • Valgdistrikt partiet tilhører (Lødingen)
 • Navn på parti (registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften)
 • Kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår (kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette navnet,  - i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under tilføyes i parentes)
 • Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres.  Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen
 • Underskrift av tillitsvalgt og vararepresentant

Vedlegg som skal følge listeforslaget:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget
 • Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
 • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon
 • Mal for listeforslag:

  Valgdirektoratet har utarbeidet en veiledning til utfylling av listeforslag som finnes her:

  https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/