Kommuneplanens arealdel 2021-2031 legges ut på offentlig ettersyn

OBS! NY Frist for innspill: 1. september 2021

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til ny kommuneplanens arealdel for andre gang på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Trykk her for å se en introduksjon til kommuneplanens arealdel, videoen er ca 15 minutter.

Formannskapet behandlet forslaget 17. juni og fattet vedtak om at forslag til kommuneplanens arealdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Siden forrige høringsperiode i 2018 er det innarbeidet områder for spredt bebyggelse og nye næringsarealer. Bestemmelsene er omstrukturert og justert iht. merknader fra overordnet myndighet. Bestemmelser for nye arealer er innarbeidet. Målet er at planen skal vedtas i kommunestyret i desember 2021.

Plandokumenter finnes lengst ned på denne sida.

Plankartet kan også ses i kommunens kartløsning, kommunekart.com (trykk på Kartlag, velg Kommuneplan og Planforslag).

Planforslaget med tilhørende dokumenter er fysisk tilgjengelig i rådhusets resepsjon, Matkroken Offersøysløyfa (Beritbutikken), og i Nærbutikken Vågehamn.

Kommentarer eller merknader til forslaget skal være mottatt og registrert hos kommunen seinest 01.09.2021.(ny utsatt frist)

Merk henvendelsen med: Kommuneplanens arealdel.

E-post:     postmottak@lodingen.kommune.no

eller

Adresse:   Lødingen kommune

Postboks 83, 8411 Lødingen

Plandokumenter: