Kommuneplanens arealdel 2021-2031

NB! Fristen for innspill er passert.

Trykk her for å se en introduksjon til kommuneplanens arealdel, videoen er ca 15 minutter.

Formannskapet behandlet forslaget 17. juni og fattet vedtak om at forslag til kommuneplanens arealdel sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for innspill var 1. september 2021.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Siden forrige høringsperiode i 2018 er det innarbeidet områder for spredt bebyggelse og nye næringsarealer. Bestemmelsene er omstrukturert og justert iht. merknader fra overordnet myndighet. Bestemmelser for nye arealer er innarbeidet. Målet er at planen skal vedtas i kommunestyret i desember 2021.

Plandokumenter finnes lengst ned på denne sida.

Plankartet kan også ses i kommunens kartløsning, kommunekart.com (trykk på Kartlag, velg Kommuneplan og Planforslag).

Planforslaget med tilhørende dokumenter er også fysisk tilgjengelig på plankontoret.

 

Plandokumenter: