Kunngjøring: Vedtak av detaljreguleringsplan for Hjertholmen

Kommunestyret vedtok i møte den 16. februar 2023, sak 13/23 Detaljregulering for Hjertholmen, PlanID 2021001. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du på kommunens nettsider i møteplan, eller på kommunekart.com og planarkiv.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 17. mars 2023. Eventuell klage merkes 23/2418 og stiles til postmottak@lodingen.kommune.no eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

Informasjon om utsatt iverksetting og klagerett finnes her https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/reguleringsplaner/informasjon-om-utsatt-iverksetting-og-klagerett/.