Pressemelding Fritidsrenovasjon Reno-Vest UTSETTES

Innføring av den praktiske del av renovasjon for fritidsboliger vil ikke bli gjennomført før kommunene er klare for dette.

Kontainerne som er satt ut vil bli hentet inn til anlegget igjen med det aller første.

Reno-Vest har med utgangspunkt i Forurensingsloven og Renovasjonsforskriften gjort eierkommunene oppmerksom på at de plikter å ha ei renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger. Det er kommunenes ansvar å endelig vedta ordningen.

Styret i Reno-Vest gjorde sitt iverksettelsesvedtak i 2019 basert på dialog med kommunene og i henhold til strategiplanen.  Representantskapet, bestående av ordførerne bekreftet deretter innføringen i et enstemmig vedtak. Administrasjon i selskapet gjorde på denne bakgrunn de nødvendige tiltak for innføring av hytterenovasjon.

Renovasjonsforskriften som alle eierkommunene har vedtatt, gir kommunen mulighet til å frita områder fra gebyrplikt når området er utenfor tettbygd strøk, og renovasjonen ikke er mulig.  Et slikt vedtak må den enkelte kommunen selv vedta i henhold til lovens bestemmelser, Reno-Vest kan ikke frita noen.

Kontainere er kjøpt inn og plassert i kommunene og faktura på gebyr for tidsrommet 1.mars til 30.juni er distribuert.

Det viser seg nå at kommunene ikke er klar til å innføre hytterenovasjonen, og Reno-Vest utsetter derfor den praktiske delen av innføringen til kommunene er klare.

Reno-Vest har forståelse for at korona-smitten har gjort at kommunene har et annet fokus for tiden og vil sende ut kreditnota til alle som har mottatt faktura på gebyr. De som har betalt vil få beløpet refundert.

Reno-Vest IKS

Berit Pettersen                                          Svein Erik Nicolaysen

Adm.dir.                                                      Styreleder.