Transporttjeneste for funksjonshemmede TT-kort

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter, og som har en inntekt som ikke overstiger 2X grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

SØKNADSFRIST:  1. APRIL OG 1. OKTOBER.

Søknad sendes til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen eller på e-post: postmottak@lodingen.kommune.no.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE REGLEMENT FOR SØKERE

1. Formål

Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter.

2. Hvem kan søke?

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.

Transportberettigede må være bosatt og folkeregistrert i Nordland folke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.

For å bli som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regnes "alminnelig inntekt" iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. Viser til "skatteetatens særfradrag for uførhet". Økonomisk behovprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.

Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal ikke godkjennes for TT-ordningen.

Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles % brukerkvote.

3. Søknad

Søknad sendes på fastsatt papirbasert skjema, med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt, til bostedskommunen. Søknad og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år.

Bostedskommunen vil behandle og tilrå avgjørelse av søknaden etter felles retningslinjer for godkjenning av brukere.

Søknadsfrist til hjemsted kommune er 1. april og 1. oktober.

 

4.Tildeling og bruk

Når søknaden er innvilget får brukere, foruten tilbakemelding fra kommunen, tilsendt elektronisk verdikort som er klar til bruk.

Ektefeller som begge er godkjente brukere kan maksimalt til sammen tildeles 1,5 kvote (uansett alder).

Tildeling/påfylling av verdikort skjer 2 ganger pr.år, 1.januar og 1.juli.

Tildelingsbeløpet graderes etter brukerens reiseavstand mellom bosted og servicesenter, plasseres i en sone høyere en det avstanden tilsier.

Soneinndelingen er som følger:

Den ordinære transporttjenesten (drosjebrukere)

  • Sone 1: 0 - 10 km tildeles kr 1.200,- per halvår
  • Sone 2: 10,1 - 30 km tildeles kr 1.800,- per halvår
  • Sone 3: 30,1 - 50 km tildeles kr 2.400,- per halvår
  • Sone 4: 50,1 - oppover tildeles kr 3.000,- per halvår
  • Spesialbil for TT-brukere som er avhengig av rullestol
  • Sone 1: 0 - 10 km tildeles 20 turer per halvår
  • Sone 2: 10,1 - 30 km tildeles 30 turer per halvår
  • Sone 3: 30,1 - 50 km tildeles 40 turer per halvår
  • Sone 4: 50,1 - oppover tildeles 50 turer per halvår

Betaling 

Egenandel er 10 % av taksameterpris, minstesats skal til enhver tid være lik honnørbillett kollektivtakst.

Nødvendig ledsager betaler ikke egenandel. Ledsager må møte på henteplassen og følge ; med til bestemmelsesstedet. 

Bruk i annet fylke

Generelt skal kortet kunne brukes over hele landet. Bruk av TT-kortet i andre fylker er likevel avhengig av at transportøren godtar verdikortet som betalingsmiddel.

5. Klage på tildeling

Avslag på søknaden kan påklages til kommunen innen fastsatt frist, og endelig avgjørelse foretas i kommunen. Det er ingen videre klagebehandling i fylkeskommunal regi.

6. Informasjon om saldo

For å få oppgitt saldo på kortet kan man ringe alle hverdager mellom 08:00 og 15:30 på telefon 909 88335 (tastevalg 1), samt på epost tt@nordlandtaxi.no