Ungdomsrådet for Lødingen kommune etablert

Klikk for stort bilde 

I dag har ungdomsrådet for Lødingen kommune hatt sitt aller første møte. Ungdomsrådet består av ungdommer fra skolene i kommunen, i tillegg til en uavhengig representant.

Ungdomsrådet er et lovpålagt organ på lik linje med f,eks eldrerådet, og organet vil være høringsorgan med talerett i kommunestyret. Rådet består av 5 medlemmer, hvor Thomas Hansen blei valgt til leder.

Patrick Edvinsen blir nestleder i rådet.

Som folkevalgt organ må ungdomsrådet også ta hensyn til kommunelovens krav om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent hvis rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere. Hvis det bare er to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.

Det er ikke er krav om å være folkeregistrert som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket for å sitte i ungdomsrådet. Dette innebærer blant annet at en person som bor i en kommune, men går på videregående skole i en annen kommune, kan velges til ungdomsrådet i kommunen hvor personen går på skole.

Rådets medlemmer er valgt for 2 år av gangen. Kommuneloven sier at personene som velges skal representerer ungdom i kommunen, og de kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

Lødingen kommune får oppgaven med å avsette tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får den opplæringen, støtten og oppfølgingen som kreves for at de skal bli trygge i rollene sine.

Ungdommene må få den informasjonen og hjelpen de trenger for å kunne vurdere og følge opp ulike saker. Forskriften til kommuneloven, om medvirkningsordninger, sier at ungdomsrådet skal få tilstrekkelig sekretariatshjelp. Sekretariatet er med på å sikrer at rådet kan gjennomføre sine oppgaver som ungdomsråd på en god måte. Omfanget av hjelpen vil for eksempel kunne variere på grunn av antallet saker rådet behandler. I den første tiden etter at rådet er valgt, vil rådet i mange tilfeller kunne ha behov for mer bistand enn etter noe tid når rådet har blitt mer kjent med sine oppgaver.

Ungdomsrådet vil ha sitt neste møte den 1. desember, da er det blant annet kommunens budsjett for 2021 som vil bli en av sakene som rådet skal ha opp til behandling.

 

Vi ønsker ungdomsrådet lykke til med den viktige oppgaven de har tatt på seg for å fremme ungdommenes saker i Lødingen kommune!

 

Ungdomsrådet for Lødingen kommune 2020-2021: 

Leder:     Thomas Hansen  Personlig vara: (velges i kommende kommunestyremøte)

Nestleder:    Patrick Edvinsen   Personlig vara: Lovise Naustvik

Medlem:       Dawn Knutsen      Personlig vara: Mohammed Reza Penah

Medlem:       Angelica Hov Kjellbergvik   Personlig vara: Emil Kantun Martinsen

Medlem:       Hadi Musabeh        Personlig vara: Martine Haugland