Eiendomsskatt 2019 - Skatteseddel

Lødingen kommune har taksert alle eiendommer, og brev og skatteseddel ang. eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskattesatsen for 2019 er 1 promille for boliger, fritidseiendommer, garasjer uthus og naust mv. Skatten fordeles på to terminer, og faktura vil bli sendt fra kommunen i eget brev.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering av fast eiendom finner du her:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-og-skatt/eiendomsskatt/

Eiendommer er taksert i henhold til fastsatte takseringsregler i Lødingen kommune. Eier eller regningsmottaker kan klage på taksten som danner grunnlag for skatt.
Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer og begrunnelser for hvorfor du mener fastsatt takst er feil
Klagen sendes skriftlig til:
Lødingen kommune avd, Eiendomsskatt, Postboks 83, 8411 Lødingen
innen 6 uker etter mottak av skatteseddel.

For spørsmål ring 769 86 612 eller sendt epost til eiendomsskatt@lodingen.kommune.no

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere til en eiendom, sender vi informasjon, skatteseddel og faktura til den som står som regningsmottaker i kommunens register.