Hukommelsesteam i Lødingen kommune

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse, Alzheimer eller annen demenssykdom?

Hukommelsesteam

Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og er en av de alvorligste sykdommene en kan få. Å bli rammet av en demenssykdom er en utfordring både for de mange tusen som rammes hvert år, og for deres pårørende.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Selve utredningen av demens starter hos fastlegen, og han/hun kontakter hukommelsesteamet hvis han/hun ønsker hjelp til utredning (hjemmebesøk).

Symptomer på demens

Personer som rammes av demenssykdom får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler. Dette kan blant annet være:

 • Glemsomhet som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med å utføre vanlige oppgaver
 • Desorientering om tid og sted
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med abstrakt tenkning
 • Feilplassering av gjenstander
 • Forandring i humør og adferd
 • Tap av initiativ og interesser.

Dette trenger ikke å skyldes demenssykdom, og det er derfor viktig å avklare om det kan være noe annet som kan behandles.

Hva er en demenskoordinator?

En demenskoordinator skal fungere som et bindeledd mellom personer med demenssykdom og deres pårørende, og mellom de ulike delene av tjenesteapparatet.

Demenskoordinators oppgaver

Informere – fange opp – utrede – planlegge – støtte – følge opp

 • Drive aktivt informasjonsarbeid og kompetansebygging
 • Følge opp henvendelser og fordele oppgaver
 • Drive kartleggingsarbeid og utredning i samarbeid med fastlege eller spesialisthelsetj.
 • Legge halvårsplan for oppfølging av pasienter som får en demensdiagnose
 • Samarbeide med saksbehandler om aktuelle tiltak
 • Koordinere med fastlege
 • Støtte og veilede brukere og pårørende
 • Veilede involverte aktører
 • Halvårsoppfølging av personer med demens
 • Koordinere med tjenesteansvarlig.
 • Drive pårørendeskole

Suksesskriterier

Kjennskap – arbeidsfordeling – samarbeid – medvirkning – variert tilbud – kontinuitet

 • Brukeren får god og tidlig hjelp fordi de ulike aktørene som møter brukeren har kjennskap til hukommelsesteamet
 • Brukeren blir fanget opp tidlig nok fordi det er klart hvor bekymringsmeldinger og henvisninger tas imot og hvor de håndteres
 • Brukeren får tidlig muligheten til å planlegge et godt liv med demenssykdom fordi lege og hukommelsesteam samarbeider
 • Brukeren gir uttrykk for hva han anser som er viktig for seg selv og er med på å bestemme egen tiltaksplan, eventuelt sammen med pårørende
 • Brukeren får tiltakene og tilbudene som kan gi dem en bedre hverdag fordi disse finnes i kommunen
 • Når sykdommen progredierer får bruker og pårørende tilbud om månedlig oppfølging fra tjenesteapparatet. Disse har kompetanse på å observere endringer, og vet hvem som da skal kontaktes.

Åpningstider og telefontid

Mandag – onsdag 10.00 – 15.00

Torsdag 10.00 – 13.00

Hvis vi er ute på hjemmebesøk eller i møter, så legg igjen beskjed og vi ringer deg opp igjen .

Kontaktinformasjon

Telefon 90 36 10 80

e-mail demensteam@lodingen.kommune.no

Nasjonalforeningens demenslinje

Et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å bli dement, kan du ringe eller kontakte Demenslinjen på telefon 23 12 00 40. Du kan også sende en e-post til demenslinjen@nasjonalforeningen.no.