Varsel om planoppstart, og høring av forslag til planprogram

Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Frist for tilbakemelding er satt til  07.02.20.
Sendes postmottak@vestreg.no

Se dokumenter: https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kystsoneplan-for-vesteralen-og-lodingen/