Koronaviruset status Lødingen fredag 3 april

Klikk for stort bildeFortsatt ingen bekreftede smittetilfeller i kommunen pr fredag kl. 15.00. 
 

Med virkning fra 31. mars har Lødingen kommune vedtatt lokal forskrift som blant annet innebærer forbud inntil videre mot at personer som ikke er hjemmehørende i Lødingen kan overnatte i bobil/campingvogn i kommunen.

Flere foreninger har etablert oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler i kommunen. Det er opp til foreningene som drifter Nymoen, Optimisthaugen og Hjertholmen å håndheve om personer hjemmehørende i Lødingen kan benytte disse tilbudene. Vi ber alle respektere foreningene sine beslutninger.

Se lenke til Folkehelseinstituttet og Helse Norge for oppdatert informasjon:
https://www.fhi.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
For English Readers:
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/#

NYE lokale forskrifter om smittevern i kommunen er iverksatt. Lenke til forskrift https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-03-30-524

Personer som ikke er hjemmehørende i Lødingen kommune, kan ikke overnatte i bobil eller campingvogn i kommunen.
Merk at forbudet i den lokale forskriften har en parallell i de nasjonale retningslinjene som begrenser bruk av fritidsboliger. Hovedbegrunnelsen er å unngå at det lokale helsevesenet overbelastes i en situasjon med sykdomsutbrudd.
Vi oppfordrer alle – uavhengig av hvor og hvordan påsken tilbringes – om å unngå å samles i  grupper flere enn fem og ha god avstand til de du møter utenom familien.

Torsdag 19 mars besluttet Regjeringen å iverksette forbud mot å oppholde seg på hytte/fritidseiendom utenfor egen kommune. Dette vil vare tom 13 april!
Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

De aller fleste hytteeiere i Lødingen kommune har allerede fulgt kommunens veiledning om å reise hjem. Vi er veldig takknemlig for samarbeidet dere har vist og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake når situasjonen tillater det. Det er i orden å besøke hytta for strengt nødvendig vedlikehold, som snømåking av tak.

Koronatelefon: 477 04 943. Lødingen Kommune  har opprettet egen telefonitjeneste i forbindelse med den pågående pandemien. Tjenesten vil være åpen mellom 10.00-15.00, mandag-fredag. Her vil du få svar på spørsmål om Covid-19. Koronatelefonen vil være drevet av helsefaglig personell fra kommunen.  

Har barn/unge behov for å snakke med noen er helsesykepleier Ragnhild Sæther å treffe på tlf. 902 20141. Hverdager mellom 08.00-15.30.
Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. har også et tilbud til barn/unge og foreldre for hjelp/veiledning hvordan en håndterer den nye hverdagen.
Tlf. 777 55 701 alle hverdager mellom kl.09.00-15.00.

 

NAV:

Er du permittert og venter på saksbehandling av din søknad om dagpenger ? For å få penger før påske kan du søke forskudd:

https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

 

Du må ha søkt senest 3 april for å få søknaden om forskudd utbetalt før påske. Samme frist gjelder søknad om sosialhjelp.

 

Kontaktpersoner NAV Lødingen før påske:

Ingebjørg Hauge mob. 401 05 798    (spørsmål fra deg som er permittert/ er arbeidssøker)

Anniken Hoel mob. 412 90 108 (spørsmål vdr. sosialhjelp)

Tine T. Bjugg mob. 930 39 874 (leder)

 

Link til nav.no for bedrifter som må stenge/permittere, og personer som av andre  grunner ikke kan delta i arbeidslivet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Er du fri for arbeid pga. permittering er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker og søker dagpenger første ledige dag.  Følgende ansatte kan kontaktes direkte for ytterligere informasjon: Ingebjørg Hauge mob. 40105798 eller Tine T. Bjugg mob. 93039874. (mellom kl. 0800 og kl. 1500). Du kan også sende mail til nav.lodingen@nav.no

 

Automatisk karantene i fjorten dager etter ankomst for reisende som kommer fra utlandet, gjelder også Sverige. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantene gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem.
Dersom dere har spørsmål om hvordan dere skal forholde dere i forbindelse med karantene, er Lødingen sin koronatelefon 477 04 943, mellom kl. 10-15, mandag-fredag.

 

Den som kommer til kommunen etter reiser i følgende områder: Vestland, Viken, Vestfold, Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder ilegges hjemme karantene i sju dager etter ankomst. Karantene forlenges med sju dager om man ikke er smittefri, men må påvises etter prøvetaking.
 Dvs. at tar man ikke prøve er karantenen fremdeles 14 dager

 

Lødingen kommune ber om at all reising som ikke er strengt nødvendig unngås.   
Helsepersonell har forbud mot å reise utenlands ut april 2020, jfr. Regjeringens beslutning.

 

Legekontoret tar kun imot telefoniske henvendelser.  
Pr. nå er det kun helsepersonell og utsatte grupper som vil bli testet for Corona. Personer uten symptomer skal ikke testes, og helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes.
Lødingen kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet ang. testing.

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bla å handle. Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller frivilligsentralens Facebookside. Dette gjelder hele kommunen.

Skoler og barnehager i kommunen holder stengt fra fredag 13. mars, i første omgang fram til og med 13 april,  jfr. Regjeringens beslutning. Se også hjemmesiden til Lødingen skole http://www.lodingenskole.no/

Kontaktlærere og faglærere arbeider normal arbeidsdag med å følge opp sine elever. Elevene følger vanlig struktur på skoledagen hvor de arbeider via digitale arbeidsflater fra 5 – 10 trinn.


For elever på 1 – 4 trinn følges elevene opp av sine kontaktlærere og faglærere via sosiale medier, e-post og telefon. Skolene er avhengig av, samt oppfordrer foresatte, til et godt skole/hjem samarbeid i denne ekstraordinære situasjonen for å følge opp våre elever på best mulig måte.

Skolene har videre utarbeidet rutiner og ivaretar lovpålagte oppgaver med å følge opp barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Dette ivaretas av SFO og kontaktlærere/faglærere.

 

Arbeidstakere i samfunnskritiske funksjoner, med behov for tilsyn av sine barn i barnehage, eller skole fra 1. – 4. trinn,  bes ta kontakt med barnehage eller skole med skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver av behov for tilsyn.

 

Info vedrørende hjemmeundervisning for voksenopplæringa.

Fram til 13.04 skal Lødingen VO ha digital undervisning. Alle oppgavene blir lagt ut i «Google classroom».

 

Lødingen Kommunes sentralbord har inntil videre åpent for telefoniske henvendelser i tiden 08.00-15.30.(stengt for besøkende)

Kriseledelsen i kommunen kommer til å ha daglige møter, og oppdatert lokal informasjon legges ut fortløpende ca. kl. 0900 og kl. 1500.
 

Kommunen følger Folkehelseinstituttets veiledning. Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg raskt. Pålegg, råd og veiledning kan bli endret fortløpende.