HMS krav til feierens arbeidsplass

Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette. Når det brukes en tilnærmet vertikal stige som atkomst til gulv som er høyere enn 3,5m, skal stigen være utstyrt med ryggbøyle fra 2,5m.

Stiger skal så langt det er praktisk mulig festes i toppen eller sikres på annen måte. Anliggende stige som er lengre enn 5m skal alltid sikres før bruk.

En stige skal sikres mot utglidning og velting sidelengs og bakover. En bærbar stige skal hindres i å skli under bruk ved at de nedre eller øvre endeklossene sikres eller ved å bruke en sklisikker innretning eller sikres på en annen måte som er like effektiv.

På taket skal adkomst være via typegodkjent stige/taktrinn og skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. (N.B. Ikke i trematerialer)

Krav til adkomst via stige/taktrinn gjelder for alle tak med helling.

Hvis det ikke er etablert særlige tiltak som gjør at arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte, skal stigen være tilstrekkelig mye høyere enn atkomstnivåets høyde. En stige som brukes som atkomst til et tak eller en avsats, skal rage minst 1 m over taket eller avsatsen.

Der pipen er høyere enn 1,2m skal det monteres en arbeidsplattform. Dette kan også være nødvendig der det ikke er plass til å stå ved pipa eller beslaget rundt pipa gjør at underlaget er glatt. Adkomst mellom 2 piper skal foregå på takbro. Gjelder også til stige der stigen ikke ligger inntil pipa.

Se for øvrig: Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6, og

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Kap. 17.            

Plan og bygningsloven samt Arbeidsmiljøloven. (DSB)

Med bakgrunn i dette nedlegger brannsjefen forbud mot feiing fra tak der feieren ut fra en helhetsvurdering finner at sikkerhetskravene ikke er tilstrekkelig ivaretatt av huseier. Feieren er pålagt å følge dette forbudet.