Folkehelse og Friskliv

Folkehelse

Folkehelsearbeid handler om å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelse skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen

Lødingen kommune har som satsingsområder (avtale med Nordland Fylke):        

  •          Bo og nærmiljø
  •          Et inkluderende og likeverdig samfunn
  •          Barn og ungdom
  •          Voksenlivet
  •          Alderdom

Link til folkehelseprofil:
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1851&sp=1&PDFAar=2018