Forsøk med Statlig finansiering av omsorgstjenestene - SIO

Lødingen kommune deltar i forsøks-ordningen (SIO) fra høsten 2021.

 

Klikk for stort bilde 

Hva er statlig finansiert omsorg?

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester.

Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlige kriterier og finansiering gir:
 

 • Økt likebehandling på tvers av kommunegrense
 • Riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene

Mål:

 • Brukers behov i sentrum
 • Lik tildelingsprosess

Virkemidler for forsøket:

 • Omsorgstjenestene tildeles etter statlige tildelingskriterier.
 • Likt arbeidsverktøy er benyttet

  i arbeidsprosessen.

 • Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet

  i behovsvurdering og tjenestetildeling.

 • Lik finansieringsmodell for deltakerkommuner.

 

Les mer om forsøksordningen SIO på Helsedirektoratet.no https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester

 

Lødingen kommune deltar i forsøks-ordningen (SIO) fra høsten 2021.

Vår målsetting
Under forsøket skal Lødingen kommune fortsette å ha fokus på:

 • Gi våre innbyggere like og riktige tjenester med økt brukermedvirkning.

   

 • Økt kvalitet gjennom å utvikle arbeidsprosesser og systemer for tildeling av tjenester.

   

 • Økt kompetanse.

   

 • Økt oversikt og kontroll over system og tjenesteomfang. 

   

Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å planlegge og gjennomføre virksomheten, slik at omsorgstjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift.

Kommunen har også fortsatt ansvar for enkeltvedtak som fattes og ansvar for å opprettholde klagebehandling og tilsyn med tjenestene som i dag.

Mer informasjon om helse- og omsorgstjenestene i kommunen:
https://www.lodingen.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Nytt søknadsskjema helse- og omsorgstjenester:
https://www.lodingen.kommune.no/_f/p1/if6f88597-8c67-452d-9876-ad731b9ce135/soknadsskjema-lodingen_kommune_sio_2021-1.pdf

 

Hvordan jobber vi i Lødingen?
Kommunestyret har vedtatt at Lødingen skal delta i forsøksordningen SIO.

Lokalt er prosjektet organisert med en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.

Styringsgruppe: Ledergruppe strategi/utvikling og HTV

Prosjekteier: Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen

Prosjektleder: Kristina Lindahl

Controller: Økonomileder John Sørhaug

Prosjektgruppe: Leder forvaltningskontoret, tjenestelederne/avdelingslederne helse og omsorg, systemansvarlig og controller.

Arbeidsgruppe: Prosjektleder, controller, systemansvarlig og saksbehandler forvaltningskontoret

Referansegruppe: Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kommuneoverlege, HR og Helsedirektoratet (observatør)

Kontaktinfo

Kristina Lindahl
Prosjektleder SIO
E-post
Mobil 900 19 223
Minna Henningsen
Leder Forvaltningskontoret
E-post
Mobil 902 47 934