Psykososialt kriseteam

Lødingen kommune har et psykososialt kriseteam som kan nås ved å ringe en av teamets medlemmer, legevakt eller politi. Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt, dette kan derfor bidra til at tilgjengeligheten kan variere. Teamet er ikke en "blålys" tjeneste, men tar sikte på å være tilgjengelig så raskt som mulig.

Tilkalling skjer helst i prioritert rekkefølge fra 1-6:

1. Psykiatrisk sykepleier (leder) Laila A. Jota         tlf. 90 85 87 77
2. Kommuneoverlege                Marta P. Strand      tlf. 95 11 88 75
3. Helsesykepleier                     Bjarne Jota             tlf. 90 22 01 41
4. Sykepleier                             Ann Ingrid Kanstad tlf. 41 27 67 31 
5. Sykepleier                             Cecilie Ravn             tlf. 48 17 62 80
6. Sykepleier                             Kjersti Rinø              tlf. 91 81 54 77
7. Legevakt                                                                  tlf. 116 117
8. Politi                                                                         tlf. 02800

 

Teamet trer i kraft:
1. Etter beslutning fra Lødingen kommunes krise- og katastrofeledelse.
2. Etter beslutning fra kriseteamets leder, eller den som stiller i dennes sted.
3. Og/eller etter anmodning fra politi, AMK-sentral, kommuneoverlege eller vakthavende lege.
4. Alle henvendelser fra publikum eller berørte parter, vil bli vurdert. Teamets medlemmer vil da vurdere om teamet skal "settes" eller om det ordinære hjelpeapparat skal inn (psykiatritjenesten eller fastlege)

Psykososialt kriseteam er en tjeneste som kommunen har for å ivareta kommunens innbyggere ved ekstraordinære hendelser.

Når det skjer ulykker, kriser eller katastrofer, kan enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester. Involverte i slike situasjoner reagerer forskjellig. Ved å komme tidlig inn, vil det være mulig å bearbeide den psykiske smerten hos de involverte.

Teamet har som oppgave å skaffe oversikt over de som er rammet, kartlegge behov, omfang og tilgjengelige ressurser. Teamet kan beskrives som et "akutt psykisk hjelpetiltak".

Teamet er et supplement til ordinært hjelpeapparat, og vil være det i en tidsavgrenset periode. Familie, venner og det øvrige nettverket er også et viktig grunnlag for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på en best mulig måte. Om det er behov for videre oppfølging etter akutt fase, vil den /de berørte parter bli fulgt opp av ordinært hjelpeapparat.

Nyttige linker:
https://helsedirektoratet.no/
https://napha.no/