Bostøtte fra Husbanken

Hva er bostøtte? 
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Inntekten må være så lav at du har problemer med å betale boutgiftene. Det er satt en øvre grense for hvor høy inntekt du kan ha for å motta bostøtte.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.