1-10 skole

Ny 1-10 skole i Lødingen er bygget på tomten til den tidligere barneskolen, og ble åpnet for elever og lærere 19 august 2019. Den nye skolen inneholder også en ny kultursal/storsal for det aktive lokalsamfunnet.

Under står litt info om prosjektet frem til åpningsdagen.
 

Presentasjon av leveranser TE-konkurranse Lødingen KS 11.01.2018

Skolen er dimensjonert for totalt 165 elever og storsalen er dimensjoner for opp mot 300 sitteplasser.

Tomten er lokalisert mellom Skoleveien og Idrettsveien, rett ved fotballbanen og Idrettshallen.

Rivning av bygningsmassen på tomten var ferdigstilt 15.01.2018.

Skolen skal inneholde barne- og ungdomsskole for trinn fra 1 til 10, SFO, personalavdeling, spesialrom for undervisning (musikk, naturfag, kunst og håndverk og mat og helse) foajee/vrimleareal med skolebibliotek samt en fleksibel kultursal. Kultursalen skal i tillegg til å være et bruksareal i den daglige skoledrift og for det lokale kulturlivet, være en fullverdig sal som kan ta imot profesjonelle artister. Skolebygget er planlagt slik at deler av skolens areal og funksjoner kan benyttes av nærmiljøet etter skoletid, f.eks., kantine/skolekjøkken, møte- eller personalrom, musikkrom, kunst- og håndverksfag etc.

Det er planlagt et utomhusanlegg som legger til rette for lek og aktiviteter både i og utenfor skoletiden samt øvrig intern logistikk- og trafikkavvikling mellom Skoleveien og Idrettsveien.

Nye Lødingen 1-10-skole skal bygges i en totalentreprise (NS 8407).

Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse, der tilbudsfrist var 18.12.2017. Lødingen kommune skal ifølge fremdriftsplanen kontrahere totalentreprenør i slutten av januar 2018. Dette er nå gjort.

Organisering

Bygget og utearealet er utformet ut fra hensyn til landskapet, naboskapet, trafikkforhold og det generelle miljøet. Skoleanlegget er plassert i den nordlige delen av tomten og frigir dermed mest uteareal på sørsiden. Undervisningsrom er primært forsøkt lagt mot nord for å gi gode dagslysforhold samt redusere innstråling og behov for solavskjerming.

Byggets form deler uteområdet i tre deler; mot øst ligger hovedinngangen og nødvendige arealer knyttet til denne. Mot nord ligger økonomiinngang med varemottak/avfall og personalinngang. Mot sør dannes selve skolegården med en variasjon i apparater, overfalter, inndeling og utforming, slik at området blir tilpasset alle elever. Store glassflater i vestibylen gjør at dette uterommet også fungerer som en forlengelse av selve vestibyle arealet.

Hovedinngang vil primært bli brukt av besøkende, og når «nærmiljøsenteret» er åpent. I det daglige kommer alle elevene til skolen via sine trinnavhengige innganger på sørsiden og går via garderobene til sine trinnområder. Bygget skal fungere sko-fritt, slik at alle, både elever og lærere,  skifter til innesko før de beveger seg rundt i anlegget.

Vestibyle og skolebibliotek

Umiddelbart etter hovedinngangen ligger et vestibyle/vrimleareal som har god kontakt med uterommene mot sør. I tilknyttning til dette arealet ligger et amfi, utsalg fra skolekjøkken, skolebibliotek, medierom, adkomst til kultursal, spesialrom og administrasjon. Dette arealet skal fungere som vrimleplass i den daglige skoledriften og møbleres slik at det fungerer for små gruppearbeid og samtaler, lesesoner, enkel bespisning etc. Dette arealet blir også benyttet som vrimleareal for kultursalen ved forestillinger etc. Ved større arrangementer som samler bygda, slik som f.eks 17.mai-arrangementer, er vestibylen i sammenheng med kultursal og uteområdet en naturlig samlingsarena.

I andre etasje i vestibylen ligger skolebiblioteket. I selve rommet merket som "skolebibliotek" skal det primært være reoler, utstilling og oppbevaring av bøker. Dette rommet skal kunne låses av med rullegitter ved behov. I bakkant av biblioteket ligger et boklager. I forkant av biblioteket skal vestibyle arealet møbleres slik at det innbyr til lesing.

Trinnområder

Barne-, mellom- og ungdomstrinnene ligger adskilt fra hverandre, men alle med kort vei til vestilbyle, lærerarbeidsplasser og administrasjon. Trinnene er lagt slik at de følger elevenes utvikling. De minste elevene har sine arealer i 1.etg trygt og med enkel og kort adkomst. Her er også skolens SFO etter skoletid. Elevene på mellomtrinnene har adkomst i 2.etg og det skal være litt stort og spennende å flytte opp. Ungdomstrinnet skal frigjøre seg litt fra de minste og får sin "sfære" på andre siden av vestibylearealene og er nærmere knyttet mot spesialrommene.

Spesialrom for undervisning

Spesialrom er lagt på 1.etg med enkel levering av varer.

Musikkrom ligger med nærhet til kultursal og lagerarealer. Musikkrommet er plassert slik at det kan benyttes av kor, korps og band på kveldstid uten at hele skolen må åpnes. De som låner musikkrommet kan da benytte personalinngangen og få tilgang til musikkrommet og toaletter. Musikkrommet er tenkt også som greenroom/backstage i forbindelse med større arrangementer i kultursalen. Adskilt fra musikkrommet med en låsbar foldedør skal det være et lager for instrumenter, stoler osv.

Mat og helse har i tillegg til undervisnings arealene et lite utsalg. Dette kan benyttes for utlevering av skolemelk og frukt, eller for enkelt salg i forbindelse med ulike arrangementer i foajeen.

Undervisningsrommet har også mulighet for utgang til takoverbygde arealer.

Kunst- og håndverksarealer er organisert slik at det er enkelt for en lærer å ha aktivitet i begge rommene samtidig. Varer kan enkelt leveres via varemottaket til skolen.

Administrasjon og personalet.

Skolens administrasjon ligger lett tilgjengenlig i 2.etg med adkomst fra amfi og heis. Personalet vil via egen inngang komme direkte til personaldelen av bygget og personalgarderobene. Arealene er preget av åpenhet og mye glass som slipper dagslys inn i korridorarealer. Det planlegges en kombinasjon av små kontorlandskap og cellekontorer.  Kontorarealene er forøvrig fleksible arealer som er bygd opp med bruk av systemvegger og vil lett kunne tilpasses fremtidige behov.

Det er lagt opp til en personalgarderobe for begge kjønn, men med to store dusj- og toalettrom hvor det er god plass til å skifte. Dette gjør anlegget fleksibelt mht fremtidige endringer i kjønnsfordeling, samt utnytter arealet bedre. Personalgarderober vil kunne benyttes som artistgarderobe ved arrangement i kultursalen.

Kultursal

Kultursalen er en fleksibel sal som skal være et tilbud til både skolen og nærmiljøet. Samtidig som det har vært et mål å lage en fleksibel sal som er godt egnet til en rekke ulike aktiviteter, har det også vært like viktig å lage en kultursal som fremstår som skikkelig og presentabel som en storstue for Lødingen. Salen skal være av en slik karakter at det også skal være attraktivt for profesjonelle artister å opptre. Salen skal være dimensjonert for opp mot 300 sittende tilhørere.

Salen er en åpen sal med tre motoriserte teleskopamfi, som kan organiseres avhengig av bruk. Videre er det et galleri i øvre etasje med fast amfi og stoler.

Tenkte scenarier for bruk kan være:

  •  skoleforestillinger;
  •  teaterforestillinger;
  •  konserter med sittende publikum;
  •  konserter/dans/club med stående publikum;
  •  kor- og korpsøvelser;
  •  bridge, sjakk, datalan;
  •  boltreplass for de minste elevene;
  •  samlingsareana/cafebord ved større arrangment som f.eks 17.mai;
  •  allmøter, folkemøter, paneldebatter etc.;
  •  fellesmøter for ansatte og/eller elever.

Planer og tegninger over ny 1-10 skole Lødingen tettsted:

Kontaktinfo

Maria Bjerkaas
Prosjektleder/Eiendomsforvalter
E-post
Mobil 910 02 501
Kjetil Moelv
Rektor 1-10 skolen
E-post
Mobil 916 12 011