Permisjon fra grunnskolen

Felles retningslinjer for skolene i Lødingen kommune

Skjema: Søknad om permisjon fra opplæringen.

Retningslinjer:

 

Permisjon inntil ti dager

Permisjon fra grunnskoleopplæringen er ikke en rettighetsbelagt permisjon. Maksimal permisjonstid som kan innvilges etter opplæringsloven er to uker ( 10 skoledager).

Skolen er pålagt å vurdere om det er forsvarlig at eleven får permisjon. I dette ligger det en vurdering av om eleven totalt sett får en fullverdig grunnskoleopplæring hvis permisjonen innvilges. Det er ikke et krav at foresatte gjennomfører undervisning i permisjonstiden, men det vil ligge inne som en del av vurderingen om undervisningen blir gjennomført.

Momenter som vil være naturlig å vurdere ved søknad om permisjon: Begrunnelsen for permisjonen, opplæring som er planlagt ved skolen for perioden:  Emner, kompetansemål, kartleggingsprøver, tentamen m.v. samt elevens samlede fravær og foresattes mulighet til å følge opp planlagt undervisning.

Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon.

Permisjon for helligdager utenom Den norske kirke

Elever som tilhører trossamfunn utenom Den norske kirke har krav på permisjon for sitt trossamfunns helligdager. Det er en forutsetning for permisjonen at foresatte sørger for undervisning i permisjonstiden.  

Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon

Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak.