Detaljregulering for Indre havn, planID 2020001

Hensikten med planen er å etablere et større rorbuanlegg i Lødingen sentrum, visningssenter for laks samt nytt administrasjonsbygg for Mortenlaks AS

Området er delt i to av elva, og det skal reguleres gang- og sykkelveg (fortau) langs fylkesvegen der det savnes. I tilknytning til rorbuene ønskes det også å etablere et mindre kaiareal for utsikt mot sjø. Rorbuene er tenkt til utleieformål, med varierende størrelse og planløsning.

Planen omfatter ca. 66 daa. Planavgrensning vises på bildet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid):

 

Her er referat fra oppstartsmøte (link til vedlagt dokument) (PDF, 184 kB)

Artikkelliste