Detaljregulering for Lødingen hamn, planID 2018004

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlige rom og møteplasser i området Lødingen Hamn.

Det ble varslet planoppstart for arbeidet høsten 2018. Nå fortsetter planarbeidet med endret plangrense.

Tiltakshaver er Lødingen Kommune, mens Henning Larsen/Rambøll står for utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 28/1, 2, 16, 21, 22, 26, 51, 45, 99, 128, 132, 145, 157, 208, 251, 353, 354, 362, 390, 417, 448, 449 og 465. Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt 56,6 daa. Planavgrensning finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid).