Detaljregulering for Nymoen Camping, planID 2021003

Hensikten med planen er å stadfeste allerede utbygd campingplass og regulere bruk og vern av området. Planen vil legge til rette for ca. 40 oppstillingsplasser. Videre ønskes det regulert noe parkeringsareal og lekeplass, samt et areal for båtutsett.

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet.

Asplan Viak skal utarbeide planen på vegne av Norsk bobil og caravan club avd. Sortland. Eiendommene som berøres er 26/10 og deler av kommunal veg Austre Kanstad-vegen, samt en liten del av 26/2 som kan bli berørt av avkjørselen til området. Størrelsen på planområdet er ca. 19,3 daa.

Planavgrensning vises på bildet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelliste