Detaljregulering for del av Slettmo gnr.23/bnr.28

PlanID 2019002 - legges ut på offentlig ettersyn.
Merknadsfrist 18.08.2020

Formannskapet vedtok i møte 18.06.2020, sak 56/20, at forslag til Detaljregulering for del av Slettmo, gnr. 23 bnr. 28, planID 2019002 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.  
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse

med tilhørende naustbebyggelse og flytebrygge i sjø og atkomst.

Dokumenter i saken finnes i møtekalenderen:

 

Vedtak og plandokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er også tilgjengelig i rådhusets resepsjon.

Kommentarer eller merknader til forslaget bes sendt innen 18.08.2020: Lødingen kommune, Plan og samfunn, Postboks 83, 8411 Lødingen eller postmottak@lodingen.kommune.no.