Detaljregulering for indre havn Lødingen

Detaljregulering for Indre havn, planID 2020001

Hensikten med planen er å etablere et større rorbuanlegg i Lødingen sentrum, visningssenter for laks samt nytt administrasjonsbygg for Mortenlaks AS.

Varsel om utvidelse av planområdet – Indre Havn, Lødingen

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved utvidelse av planområde i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Varselet gjelder en utvidelse av plangrense i tilknytning til tidligere planområde for Indre havn. Tidligere registrerte innspill vil fortsatt gjelde og tas med. Hovedsakelig ønskes det eventuelle innspill for endringen i sørøst, se vedlagt planområde.

Supplerende informasjon ligger digitalt på www.hinnstein.no/planvarsel

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen 24. september 2021.

Send til:

stian@hinnstein.no

eller

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 HARSTAD

Området er delt i to av elva, og det skal reguleres gang- og sykkelveg (fortau) langs fylkesvegen der det savnes. I tilknytning til rorbuene ønskes det også å etablere et mindre kaiareal for utsikt mot sjø. Rorbuene er tenkt til utleieformål, med varierende størrelse og planløsning.

 Planen omfatter ca. 66 daa. Planavgrensning vises i dokumentet nedfor og finnes også i kommunekart (trykk på Kartlag, velg Reguleringsplan under arbeid):

Utvidet planområdet (PDF, 2 MB)

Oppstartsmøtereferat (PDF, 184 kB)