Varsel om oppstart planarbeid. Detaljregulering for Lødingen Hamn, planID 2018004

Lødingen kommune varsler i henhold til plan og bygningslovens § 12-8 oppstart av arbeid med detaljregulering for Lødingen Hamn , planID 2018004. Planområdet er angitt i kartutsnittet.

 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlig tilgjengelige områder, traseer og møteplasser i området Lødingen Hamn.

 

Planarbeidet medfører etter kommunens foreløpige vurdering ikke krav om konsekvensutredning.

 

Kommentarer og innspill merkes 18/596 og sendes skriftlig innen 1. oktober 2018 til :

 

Lødingen kommune, Pb. 83 8411 Lødingen eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no