Endring av reguleringsplan: Nes fort.gnr 27,bnr 1,17 og 26-Plan ID 2007001

Kommunestyret vedtok i møte den 15.11.2018 i sak 128/18 endring av reguleringsplan:
Nes fort, gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26. PlanID 2007001.

Lødingen kommune kunngjør med dette følgende planvedtak:

Kommunestyret vedtok i møte den 15.11.2018 i sak 128/18 endring av reguleringsplan:
Nes fort, gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26. PlanID 2007001.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

 

Vedtaket kan påklages etter PBL § 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltningslovens §28.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 14.12.2018

Eventuell klage merkes 18/489 og stilles til: postmottak@lodingen.kommune.no
eller Lødingen kommune, pb. 83, 8410 Lødingen.

Saksdokumenter:

https://www.lodingen.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018006849&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=61&

 

Ved en feil er det linket til feil versjon av plankart A1 i saksfremlegget, korrekt versjon er derfor vedlagt her: