Høring Lokal forskrift om hundehold i Lødingen kommune

Høringsfrist 16 november 2020

Formannskapet i Lødingen kommune fattet den 06.10.20 i sak 108/20 følgende vedtak:
" I medhold av forvaltningslovens §37 legges forslag til lokal forskrift om hundehold i Lødingen kommune ut på høring".

Sakens bakgrunn framgår av vedlagte saksframlegg og utkast til ny lokal forskrift om hundehold i Lødingen kommune:

 

Med bakgrunn i politisk møteplan settes frist for å inngi uttalelse til 16 november 2020.
Det anmodes om at høringsfristen overholdes slik at saken kan tas til politisk behandling i kommunestyret i desember 2020.

Høringsuttalen merkes med arkivsaknr. 20/989 og sendes til:

Lødingen kommune
postboks 83
8411 Lødingen

eller: Postmottak@lodingen.kommune.no

 

_