Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsendringer for Hålogalandsvegen

For å legge til rette for bedre trafikale løsninger, ta ytterligere hensyn til grunnforhold og sikre større arealer til skredsikring, rigg og deponi, så foreslås det noen endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen. [12.03.2019]

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12- 10 legges forslag til reguleringsendring for E10/ rv. 85. Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt ut til høring/ offentlig ettersyn i perioden 15. mars - 03. mai 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 20. juli 2017 den statlige reguleringsplanen for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Reguleringsendringer som følge av kostnadskutt ble vedtatt i Lødingen og Tjeldsund kommune i juni 2018.

I dette planforslaget foreslås nå endringer for Harstad, Tjeldsund, Lødingen og Kvæfjord.

Endringene gjennomføres for å redusere risiko, sikre bedre byggbarhet av veganlegget og for å gi tilstrekkelig plass til midlertidig rigg- og anlegg, samt permanente deponier. I Gausvik i Harstad er tunnelpåhugget flyttet for å oppnå en kortere tunnellengde, minske behovet for sikring og for en forbedret byggbarhet. I Kanstadbotn i Lødingen er kryssområdet utbedret. Tunnelpåhugget og vegen er flyttet lengre mot nord. Linjeføringen for E10 er bedret, og krysset er mindre arealkrevende.

Reguleringsplanen foreslås endret i følgende områder:

  • Langvatnet, parsell 2, tegningsnummer R02-2-01, Kvæfjord kommune
  • Austerdalen-Kanstadbotn, parsell 4 og parsell 5, tegningsnummer R04-2-01 og R05 - 1-01, Lødingen kommune
  • Djupfesthamn, parsell 6, tegningsnummer R06-2-01, Lødingen kommune
  • Forvika, parsell 7, tegningsnummer R07-2-01, Lødingen kommune
  • Fiskefjord tunnel, parsell 8, tegningsnummer R08-1-01, R08 1-02, R08-1-03 og R08-1-04, Tjeldsund kommune
  • Fiskefjorden, deponi, parsell 8, tegningsnummer R08 - 2-01, Tjeldsund kommune
  • Gausvik, parsell 10, tegningsnummer R10-2-6, Harstad kommune
  • Tjeldsund bru, parsell 10, tegningsnummer R10 - 2- 07, Harstad kommune

Plandokumentene består av:

Planbeskrivelse, Planbestemmelser, Plankart, Illustrasjonsplan

Link til plandokumentene:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv/foreslar-reguleringsendringer-for-halogalandsvegen

Dokumentene for Lødingen er også tilgjengelige i respsjonen Lødingen rådhus.

Synspunkter og innspill innen 03. mai 2019

Naboer og grunneiere er varslet direkte. Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte planleggingsleder Unni Kufaas på telefon 99 27 86 56, epost:

unni.kufaas@vegvesen.no <mailto:unni.kufaas@vegvesen.no>, eller nabokontakt Line Vestnes på telefon 90 91 25 33, epost: line.vestnes@vegvesen.no <mailto:line.vestnes@vegvesen.no>.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 03. 05.2019. Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post til Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no.  Merk innspillet med «Mimenr.18/54796»

 

Direkte linker til dokumenter for endringer i Lødingen kommune.

Planen foreslås endret i følgende område: