Høring og offentlig ettersyn – Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn.
Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i Vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.

Det vil avholdes åpent folkemøte i forbindelse med høringsperioden den 10.mai kl. 18-20 i kommunestyresalen på Rådhuset.

Plandokumentene er for øvrig tilgjengelig på nettsidene til Vesterålen regionråd: https://vestreg.no/kystsoneplan

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 27.5.2022 sendes per epost til: postmottak@vestreg.no eller i papirformat til: Vesterålen regionråd, Postboks 243, 8401 Sortland
Alle henvendelser i saken bes merket med saksnr. 14/214. Bjørn Eide