Høring Oppvekstplan 2023- 2033

Varsling om oppstart av kommunedelplanen Oppvekstplan 2023-2033, Lødingen kommune, og Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Herved varsles det om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen Oppvekstplan i Lødingen kommune, iht. plan- og bygningsloven § 11-12.

Formålet med planarbeidet er å vedta en ny oppvekstplan (kommunedelplan) for Lødingen kommune for perioden 2023-33. Planlegging er et verktøy for å styre samfunnsutviklingen, og oppvekstplanen vil sette mål og strategier for videre utvikling innenfor oppvekstsektoren i kommunen. Kommunedelplanen skal være i tråd med gjeldende lover og sentrale føringer, og sikre at kommunens unge innbyggere gis riktige tjenester av god kvalitet til riktig tid.

Formannskapet fattet vedtak den 2. desember om at forslag til planprogram for Oppvekstplan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 11-13. Forslag til planprogram finnes å lese på kommunens hjemmeside under kunngjøringer. Dokumentet er også fysisk tilgjengelig i rådhusets resepsjon, Matkroken Offersøysløyfa (Beritbutikken), og på Nærbutikken Vågehamn.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Planprogram Oppvekstplan (PDF, 456 kB)

Har du kommentarer eller merknader til planarbeidet? Send det til kommunen seinest 11.02.2022.

Merk henvendelsen med Oppvekstplan Lødingen og send til e-post: postmottak@lodingen.kommune.no, eller adresse: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen.