Kunngjøring av søknad om utfylling i sjø - Kåringen næringspark - Lødingen kommune

Kåringen næringspark AS søker Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø i Lødingen Næringspark i Lødingen kommune. Utfyllingens formål er landvinning. Arealene skal benyttes til næringsområder og havneanlegg.

Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 623 000 m3 masse over et areal på omtrent 87 000 m2 . Det skal benyttes ulike typer masser, og det ses blant annet på muligheten for å nyttiggjøre overskuddsmasser fra arbeidet med Hålogalandsvegen.

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen i og ved tiltaksområdet. Det er ikke påvist forurensning over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i undersøkte prøvepunkt. Tiltaksområdet vurderes derfor som ikke forurenset.

Tiltaksområdet overlapper med naturtypen strandeng og strandsump, vurdert som viktig. Det er registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdet.

Søknaden kunngjøres på Statsforvalteren i Nordland sin nettside: htttp://www.statsforvalteren.no/Nordland/. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost@statsforvalteren.no  eller til Statsforvalteren i Nordland, 8003 Bodø, innen 1. juli 2022. Søknaden legges også ut på høring hos Lødingen kommune.